Mieli Terveys Uutiset

Liiallinen työhön sitoutuminen voi uuvuttaa opettajan – entä muita ?

Opettajien ylisitoutuminen työhön on yhteydessä työuupumukseen. Työuupumus on uupumusasteisesta väsymyksestä, kyynistymisestä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisestä koostuva oireyhtymä, joka on usein seurausta stressistä sekä pitkäaikaisesta kuormittumisesta työssä. Ylisitoutuminen taas on yksilöllinen taipumus, johon liittyy tarvetta kontrolliin ja hyväksynnän kokemiseen sekä vaikeuksia irrottautua työn vaatimuksista vapaa-ajalla.

Opettajien työuupumusta tutkittiin osana Opettajien työnhyvinvointihanketta, joka toteutettiin ennen korona-aikaa. Kyselyyn vastasi 76 opettajaa pääkaupunkiseudulta. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti ylisitoutumisen yhteyttä työuupumukseen luokanopettajilla.

Nuorilla opettajilla muita korkeampi uupumusriski

Tutkimuksessa havaittiin, että ylisitoutuminen oli yhteydessä työuupumukseen, ja sen osatekijöistä erityisesti uupumusasteiseen väsymykseen ja kyynistymiseen.

– Kyynistymisellä tarkoitetaan sitä, että kun työn emotionaaliset vaatimukset käyvät liian suuriksi, aletaan työhön suhtautua negatiivisesti ja etäisesti. Tämä saattaa vähentää opettajan kykyä kohdata oppilaita ja heidän vanhempiaan, taustoittaa terveyspsykologian professori Taina Hintsa.

Erityisen huolestuttavaa hänen mukaansa oli, että nuorilla luokanopettajilla esiintyi enemmän
työuupumusta ja uupumusasteista väsymystä kuin vanhemmilla opettajilla.

Sen lisäksi, että vallitsevat olosuhteet ja työympäristö liittyvät työuupumusriskiin, myös persoonalliset taipumukset voivat lisätä työuupumuksen riskiä. Hintsan mukaan tämä on hyvä muistaa, kun kehitetään opettajille kohdennettuja työuupumusriskiä vähentäviä tukitoimia ja työhyvinvoinnin edistämiseen kohdennettuja interventioita.

– Opettajat tekevät vaativaa asiantuntijatyötä, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös ylisitoutumisen ehkäisyyn ja tukea opettajia irrottautumaan työstään vapaa-ajalla. Lisäksi on erityisen tärkeää huomioida nuorten opettajien muita korkeampi työuupumuksen riski ja tukea heitä riittävästi työuran alkupuolella, muistuttaa Hintsa.

Yhteiskunnallinen kysymys

Opettajien työhyvinvoinnin laskuun on havahduttu Suomessa sekä ulkomailla. Opettajat ovat yksi ammattiryhmistä, johon työelämän muutos ja siitä aiheutuva työstressin kasvu on erityisesti kohdistunut. Heillä esiintyykin keskitasoa enemmän stressiperäisiä fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia sekä työuupumusta.

– Vaatimuksia asettaa myös uusi opetussuunnitelma, sillä opettajan tulisi sen mukaan opettaa entistä enemmän myös oppiaineiden ulkopuolisia taitoja. Jo ensimmäisinä työvuosina alan vaihto ja sen suunnitteleminen on nuorilla opettajilla huomattavasti yleisempää kuin useilla muilla korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla, tutkimusartikkelin kirjoittajiin kuuluva Jenni Vähäsarja kuvailee.

Opettajat ovat usein voimakkaasti työhönsä sitoutuneita, mutta liiallinen sitoutuminen työhön voi olla haitaksi opettajan hyvinvoinnille ja jaksamiselle, ja sitä kautta myös oppilaiden hyvinvoinnille. Tämän vuoksi opettajien työuupumus on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys.

Tutkimusartikkeli:
Vähäsarja J., Leino R., Karkkola P. & Hintsa T. (2022): Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla. Psykologia-lehti 57(01):36-50.

Lisätietoja: Professori Taina Hintsa, p. 050 574 3149, taina.hintsa(at)uef.fi

Hyvisforumin toimitus:

Olisi syytä selvittää liiallisen työhön sitoutumisen uuvuttava vaikutus myös muiden merkittävässä vastuussa olevien ja kuormittuneiden ammattiryhmien osalta. Se mikä koskee opettajia voi hyvinkin pitää paikkansa ainakin osittain muissakin ammateissa. Tieto olisi tarpeellinen työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä yleensäkin koko elämänlaatuun ja jaksamiseen negatiivisesti vaikuttavan uupumisen torjumiseksi.

Tähän asiaan olisi kiinnitettävä huomiota työpaikoilla niin esihenkilöiden kuin muun henkilöstön tasoilla eikä pelkästään työterveyshuollossa – ja nimenomaan ajoissa – jotta orastaviin tai jo ilmeneviin ongelmiin ehditään puuttua ajoissa.

Kuva: PixabayVastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *